Our Mother Tinctures are manufactured from original and well tested herbs prepared according to the Indian & American homeopathic pharmacopoeias under continued care with the help of well qualified team of technical experts and latest testing equipments.Our mother tinctures are dubble filtered for perfection. We request you to not be missled by deep or cheepness colours of mother tinctures as we do not use any coloring materials.

MDHL - Mother Tinctures

List of Mother Tinctures at Present

Name
Group
Name
Group
Abroma AugØ
A
Abroma RadixØ
A
AbrotanumØ
B
AcalyphaØ
A
Achyranthes AØ
A
Acid PhosØ
A
Acid SulphØ
A
Aconitum NapØ
A
Aegle FoliaØ
A
Aegle MarØ
A
Aesculus HippØ
B
Agnus CastØ
B
Aletris F.Ø
C
AlfalfaØ
A
Allium CepaØ
A
Allium SativumØ
B
Aloe SocotrinaØ
B
Alstonia S.Ø
B
Anacardium Or.Ø
B
Andrographis P.Ø
A
Apis Mell.Ø
C
Apocynum CanØ
B
Aralia R.Ø
B
Arnica Mont.Ø
C
Artemisia Vul.Ø
A
AsafoetidaØ
D
AshwagandhaØ
B
Asparagus OffØ
C
AspidospermaØ
C
Atista Ind.Ø
B
Atista Rad.Ø
B
Avena SativaØ
A
Azadirachta Ind.Ø
A
Bacopa M.(Brahmi)Ø
A
BadiagaØ
C
Baptisia Tin.Ø
B
BelladonnaØ
B
Bellis PerennisØ
C
Berberis AquiØ
B
Berberis Vul.Ø
A
Blatta Ori.Ø
C
Blumea Od.Ø
A
Boerhaavia D.Ø
A
Bryonia Alb.Ø
B
Cactus G.Ø
B
Calendula Off.Ø
A
Calotropis G.Ø
A
Camphora Ø
C
CantharisØ
E
Carduus M.Ø
B
Carica Pap.Ø
A
Cascara Sag.Ø
C
Caulophyllum T.Ø
C
Ceanothus A.Ø
C
Cephalandra Ind.Ø
A
ChamomillaØ
A
Chaparro Amar.Ø
B
Chelidonium M.Ø
C
Chelone G.Ø
C
Chimaphila U.Ø
C
China Off.Ø
B
Chionanthus V.Ø
B
Cimicifuga R.Ø
B
CinaØ
C
CinnamomumØ
B
Cistus CØ
C
Colchicum A.Ø
D
Collinsonia C.Ø
C
ColocynthisØ
B
CondurangoØ
C
Conium MacØ
B
Crataegus OxyØ
B
Croton TigliumØ
B
Curcuma LongaØ
B
Cynodon D.Ø
A
DamianaØ
D
Digitalis P.Ø
B
Dioscorea V.Ø
B
Drosera R.Ø
C
Dulcamara Ø
B
Echinacea A.Ø
C
Embelica Off.Ø
A
Equisetum H.Ø
B
Erigeron C.Ø
A
Eupatorium Perf.Ø
C
Eucalyptus G.Ø
B
Euphrasia Off.Ø
C
Ficus R.Ø
A
Fillix MasØ
B
Fraxinus A.Ø
C
Fucus V.Ø
C
Galega Off.Ø
B
Gaultheria P.Ø
C
Gelsemium S.Ø
B
Gentiana LuteaØ
D
Geranium Mac.Ø
D
GinsengØ
F
Gossypium H.Ø
A
GranatumØ
B
Grindelia R.Ø
C
GuaiacumØ
E
Gymnema Syl.Ø
A
Hamamelis V.Ø
B
Helonias DioicaØ
C
Hydrangea A.Ø
B
Hydrastis Can.Ø
C
Hydrocotyle A.Ø
A
Hyoscyamus N.Ø
B
Hypericum P.Ø
B
Iris Ver.Ø
B
Jaborandi Ø
B
Janosia AshokaØ
A
Justicia A.Ø
A
Kalmia Lat.Ø
E
Ledum PalØ
B
Lemna MinorØ
B
Leucas A.Ø
A
Lobelia InflataØ
B
Lycopodium C.Ø
C
Lycopus Vir.Ø
C
Melilotus Alb.Ø
A
Mentha P.Ø
B
Mezereum Ø
C
MilefoliumØ
B
Momordica C.Ø
A
Myrica C.Ø
C
Nuphar Lut.Ø
D
Nux VomicaØ
B
Nyctanthes A.Ø
B
Ocimum Can.Ø
A
ocimum San.Ø
A
Origanum V.Ø
B
Paeonia Off.Ø
C
Pareira BravaØ
C
Passiflora In.Ø
B
Phytolacca D.Ø
B
Pinus L.Ø
C
Piper Nig.Ø
C
Plantago M.Ø
B
Psoralea Cor.Ø
B
Pulsatilla N.Ø
C
Quassia A.Ø
B
Raphanus S.Ø
A
Ratanhia Ø
B
Rauvolfia S.Ø
B
Rhus Tox.Ø
B
Robinia P.Ø
B
Rumex Crisp.Ø
A
Ruta G.Ø
B
SabadillaØ
B
Sabal Serr.Ø
B
Sabina Ø
C
Sambucus Nig.Ø
D
Sarsaparilla Ø
C
Secale Cor.Ø
E
Senecio A.Ø
B
Senega Ø
C
Solanum NigØ
B
Solanum X anØ
A
Spongia T.Ø
C
StaphysagriaØ
C
Strophanthus H.Ø
C
SulphurØ
A
Swertia ChirataØ
C
Symphytum Off.Ø
B
Syzygium Jamb.Ø
A
Ter ArjunaØ
A
Terminalia CheØ
B
Teucrium M.V.Ø
C
Thlaspi B.P.Ø
C
Thuja Occ.Ø
A
Tinospora Cor.Ø
A
Tribulus T.Ø
B
Urtica UrensØ
B
Veratrum Alb.Ø
C
Xanthozylum F.Ø
D
Yerba SantaØ
C
YohimbinumØ
D
ZingiberØ
B

List of External Mother Tinctures

Name
Group
Name
Group
Aconite Nap.
A
Aesculus Hipp.
A
Apis mel.
B
Arnica Mont.
B
Babchi Oil.
D
Belladonna
A
Bellis Per.
B
Bryonia Alb.
A
Calendula Off.
A
Cantharis
D
Echinacea A.
B
Euphrasia Off.
B
Hamamelis Vir.
B
Hydrastis Can.
B
Hypericum P.
A
Kreosotum
C
Ledum Pal
A
Mullein Oil.
D
Plantago M.
A
Ruta G.
A
Symphytum Off.
A
Syzygium Jamb.
A
Thuja Occ.
A
Urtica Urens
A